Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem E-shopu na internetových stránkách www.bijouxvenetia.cz  je společnost: Lampglas s.r.o. se sídlem Alšovice 200, 46821 Pěnčín-Bratříkov, IČO: 27262260, DIČ: CZ27262260, společnost je vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou: C 21356 (dále jen Prodávající). Kontaktní (poštovní) adresa je shodná se sídlem společnosti. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednání zboží uskutečňuje kupující prostřednictvím aplikace, jejímž výsledkem je elektronická objednávka, na internetových stránkách www.bijouxvenetia.cz Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých aplikací předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není smluvně stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících (zákazníků) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v elektronické objednávce (dále jen zboží). Barvy, rozměry, tvary, ceny a ostatní údaje obsažené na stránkách www.bijouxvenetia.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě (objednávce) výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Potřebujete-li o kupovaném zboží vědět více, můžete se na nás obráti prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem, či telefonicky.

Upozornění: barevnost jednotlivých artiklů se může lišit v závislosti na nastavení monitoru. Mírná odlišnost v barevnosti není důvodem pro reklamaci.

4. Ceny

Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.bijouxvenetia.cz jsou platné v okamžiku objednání a jsou uvedeny včetně DPH není-li uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, např. v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při nárůstu cen surovin, energií a práce potřebných pro výrobu nabízeného zboží aj. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za objednávku na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na objednané zboží až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je tedy možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. K ceně zboží bude připočítáno balné a cena dopravy, pokud není uvedeno jinak.

5. Dodací lhůta

Zboží je expedováno zpravidla do 10 pracovních dní od obdržení elektronické objednávky v závislosti na dni objednání, stavu skladových zásob a zvoleném způsobu platby. Není-li objednané zboží aktuálně skladem, prodávající kupujícího informuje emailem nebo telefonicky. Následná úprava objednávky, zpoždění expedice nebo storno objednávky je předmětem dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Obvykle je zboží expedováno 1-3 x týdně. Zboží je odesíláno doporučeně prostřednictvím České pošty. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím (např. stávka v dopravě). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, případně počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označené zásilce.

6. Dopravní možnosti, cena dopravy

Pro objednávky v rámci ČR Vám nabízíme tyto možnosti způsobu dopravy:

a) Dobírka dodání zboží prostřednictvím České pošty a zaplacení za zboží České poště v okamžiku převzetí zboží ke každé objednávce je připočítávána částka 75,- Kč zahrnující poštovné a balné

b) Platba předem na účet č. 194503895/0300 vedený u ČSOB banky, variabilní symbol = číslo objednávky, ke každé objednávce je připočítávána částka 40,- Kč zahrnující poštovné a balné. Dodání zboží bude uskutečněno až po připsání částky na náš účet.

c) Platba v hotovosti s osobním odběrem ve firemní prodejně: Štefánikova 520, Železný Brod 468 21.

Pro objednávky na Slovensko využíváme služeb České/Slovenské pošty. Sazba za doručení zboží bude vypočtena a kupujícímu zaslána elektronicky k odsouhlasení po obdržení objednávky. Platba za zboží je možná pouze předem na účet.

7. Nevyzvednutí zásilky

V případě, že nebude zásilka kupujícím vyzvednuta (např. z důvodu chybné dodací adresy, či z rozhodnutí kupujícího), bude zboží opětovně dodáno pouze při platbě předem na účet. K ceně zboží budou připočteny marně vynaložené náklady na předchozí dodání + náklady na nové dodání.

8. Záruka a reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku, dle charakteru kupujícího. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Záruka se nevztahuje na závady, které vznikly opotřebením, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek. Záruka se nevztahuje též na škody vzniklé v důsledku živelné události, násilného poškození, povětrnostních podmínek aj. Za poškození způsobená dopravou prodávající nezodpovídá. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, název výrobku, kód produktu, datum dodání zboží, reklamované množství, popis závady případně i fotografie., návrh na vyřízení reklamace a kopii dokladu o nákupu či faktury. Oprávněné reklamace řešíme formou výměny nebo opravy zboží, popřípadě vrácením zaplacené kupní ceny. Při kladném vyřízení reklamace Vám tedy zboží dle Vašeho přání vyměníme, nebo Vám vrátíme peníze. Oznámit reklamaci je možné pouze prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.bijouxvenetia.cz nebo emailem na info@bijouxvenetia.cz. Reklamace lze uplatnit pouze na adrese dodavatele (sídlo firmy Lampglas s.r.o.), kdy dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady. Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci do 30ti dnů ode dne jejího obdržení.

9. Odstoupení

Zákazník má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu, pod podmínkou, že zboží které mu nevyhovuje, nebylo poškozeno, použito nebo znečištěno. Nepoškozené a nepoužité zboží společně s kupním dokladem je nutné do uvedené lhůty doručit na adresu prodávajícího (sídlo firmy Lampglas s.r.o.). Zároveň je potřeba uvést č. účtu zákazníka, na které budou peníze zaslány zpět. Vrácení peněz v hotovosti není možné.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

11. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje, které kupující uvádí do elektronické objednávky či registrace v internetovém obchodě, bude bezpečně uschovávat a zpracovávat jen pro účely v souvislosti s jeho provozem a tyto neposkytovat třetím osobám a to v souladu s platnými právními normami. Kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm za výše uvedených podmínek. Kupující též souhlasí, že může být informován o novinkách internetového obchodu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující nesouhlasí s informováním o novinkách internetového obchodu má možnost toto informování ukončit prostřednictvím vyjádření v kontaktním formuláři či emailem.